top of page
  • S.Jacobs

Bijgewerkt op: 19 okt. 2022


Per 1 januari 2023 treedt de wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap in werking.


De regeling in vogelvlucht:


· De schulden van de dga en diens partner aan iedere entiteit waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft moeten bij elkaar worden opgeteld.

· Daarbij gaat het om schulden waarbij het geld uiteindelijk in privévermogen uitkomt;


· Komt deze totale schuld uit boven € 700.000, dan valt het meerdere van deze schuld onder de maatregel: dit surplus wordt aangemerkt als een fictief regulier voordeel (heffing 26,9%);


· De eigenwoningschuld is hiervan uitgezonderd;


· Er geldt geen overgangsregeling voor bestaande gevallen;


· Het eerste toetsmoment is op 31 december 2023.

46 weergaven
  • S.Jacobs

Bijgevoegd treft u aan de belangrijkste wijzigingen voor het komend jaar.


Let op: Alle nieuwe plannen worden pas definitief na een akkoord in de Tweede en Eerste Kamer.
Voor iedereen


Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting box 1 wordt verlaagd met 0,14%.


Voor box 3 geldt vanaf 2023 het volgende:

• Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000 per belastingplichtige.

• Het belastingtarief wordt jaarlijks verhoogd met 1%. In 2023 is het belastingtarief dus 32%,

in 2024 is dat 33% en in 2025 is dat 34%.

• Het nieuwe box 3-stelsel zal vanaf het belastingjaar 2026 gelden in plaats van 2025. De Belastingdienst gaat dan uit van het werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.


De afbouw van de algemene heffingskorting (AHK) wordt ook afhankelijk van het inkomen in box 2 en box 3 vanaf 1 januari 2023. Hierdoor zal de AHK sneller afbouwen voor personen met inkomen in box 2 en box 3.


De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met € 792 in 2023.


De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is niet meer aan te vragen bij kinderen geboren vanaf 1 januari 2025. Vanaf 1 januari 2037 is de IACK dan volledig afgeschaft.


De middelingsregeling wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2023.


Het kabinet schaft de zogenoemde leegwaarderatio niet af vanaf 2023, ondanks dat deze maatregel wel opgenomen was in het coalitieakkoord. Wel wordt de tabel aangepast vanaf 1 januari 2023, waardoor praktisch hetzelfde wordt bereikt. Het hoogste percentage in de tabel wordt 100%. Verhuurde woningen worden hierdoor zwaarder belast.


De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000 is het percentage 2,35%.


Het kabinet wil het nultarief voor btw op zonnepanelen gaan invoeren in Nederland vanaf 2023. Met de invoering van een nultarief hoeven particuliere zonnepaneelhouders zich niet meer te registreren als btw-ondernemer.
Ondernemers met een eenmanszaak of firmant in een VOF


De zelfstandigenaftrek is € 6.310 in 2022 en moet in 2027 zijn teruggebracht tot € 900.

• Voor de zelfstandigenaftrek kom je in aanmerking als je een ondernemer bent en minimaal

1.225 uur per jaar aan jouw bedrijf besteedt. Dit kan dus ook naast je werk in loondienst zijn.

Zorg er wel voor dat je meer uren aan jouw bedrijf besteedt dan aan je werkzaamheden in

loondienst.

• Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is nooit meer dan de winst voor de aftrek voor

zelfstandigen of starters. Gebruik je in een jaar niet het hele bedrag van de aftrek?

Dan mag je het restbedrag in de volgende 9 jaar verrekenen.


De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt vanaf 2023 uitgefaseerd. Vanaf 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet meer worden opgebouwd of aangevuld. Heeft een ondernemer een bestaande oudedagsreserve op 31 december 2022? Dan wordt deze oudedagsreserve volgens de bestaande regels afgewikkeld.Ondernemers met een BV


De tarieven over het box 2-inkomen gaan er vanaf 2024 als volgt uitzien:

Eerste schijf (tot en met € 67.000) 24,5%

Tweede schijf (meer dan € 67.000) 31%

Box 2 is alleen van toepassing op dividenduitkeringen en op verkoopopbrengsten bij verkoop van aandelen in een BV of NV waar minimaal 5% aandelenbezit in zit.


Vennootschapsbelasting gaat voor de kleinere vennootschappen vanaf 2023 omhoog:

Eerste schijf (tot en met € 200.000,-) 19%

Tweede schijf (meer dan € 200.000,-) 25,8%
Schenken en erven

Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de zogenoemde Jubelton) verlagen van € 106.671 naar € 28.947 in 2023.
Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2023 is dat tarief 10,4% in plaats van 8%. Dit hogere tarief geldt voor alle verkrijgingen die niet gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling of het 2%-tarief. Bedrijfspanden, tweede woningen, beleggingswoningen, vakantiehuizen en dergelijke worden dus duurder.
Bedrijven met personeel

Op dit moment kunnen werkgevers maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. In 2023 stijgt dit naar € 0,21 per kilometer.


Het minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2023 met 10,15% met de reguliere indexatie daarbij opgeteld.


Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2025


23 weergaven

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021


Het verschil tussen een BTW- en marge-auto


Een margeauto is een auto die door de dealer ingekocht is van een particulier of van een ondernemer die niet BTW plichtig is. Bij doorverkoop van deze auto aan u hoeft de dealer u dan slechts BTW te berekenen over zijn winstmarge op die betreffende auto (in plaats van over de totale prijs). U krijgt dan een factuur waarop geen BTW wordt vermeld en u kunt derhalve ook geen BTW in aftrek brengen. Een BTW-auto is veelal ingekocht van een BTW-plichtige ondernemer. Als u deze koopt, krijgt u een factuur met BTW, welke u als ondernemer in uw BTW-aangifte in aftrek kunt brengen.BTW-auto


Als u een BTW-auto koopt en u bent een BTW-plichtige ondernemer, dan kunt u alle betaalde BTW aftrekken in uw BTW-aangifte (dus zowel op de aanschaf, alsook op de kosten van de auto). Aan het eind van elk jaar moet u dan een correctie toepassen voor het gedeelte dat betrekking heeft op uw privégebruik. In beginsel bedraagt deze correctie 2,7% van de cataloguswaarde. Ik ga er daarbij van uit dat u de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt (let u er daarbij op dat anders dan in de inkomsten-belasting voor de BTW de woon- werkkilometers als prive kilometers worden beschouwd). Als u de auto weer verkoopt, moet u daarnaast ook BTW afdragen over de volledige verkoopopbrengst.


Margeauto


Als u als BTW plichtige ondernemer een margeauto, dan heeft u zoals eerder vermeld geen recht op aftrek van BTW. U kunt wel de BTW in de autokosten gewoon aftrekken. Ook hier moet u aan het eind van elk jaar een correctie toepassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op uw privégebruik, namelijk 1,5% van de cataloguswaarde (en niet de 2,7% zoals dat bij een BTW-auto het geval is). Als u de auto weer verkoopt, moet u als ondernemer, net als bij een BTW auto BTW afdragen over de verkoopopbrengst. Het maakt daarbij niet uit dat u bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek heeft kunnen brengen.Kilometeradministratie


Voor de volledigheid wil ik nog even opmerken dat u de 2,7% respectievelijk 1,5% alleen gebruikt als u het werkelijke gebruik niet weet, bijvoorbeeld omdat u geen kilometeradministratie heeft bijgehouden. Als hoofdregel geldt dat u voor het privegebruik uitgaat van de formule: BTW-correctie privégebruik = (aantal kilometers privégebruik / totaal aantal kilometers in jaar) x totale BTW op autokosten. Daarbij is het van belang dat u bij de aanschaf van een BTW-auto in de eerste vijf jaar ieder jaar rekening houden met 20% van de aanschaf-BTW. De BTW correctie op basis van het werkelijk gebruik is vaak voordeliger dan de bijtelling van 2,7% respectievelijk 1,5%316 weergaven
bottom of page