top of page
  • S.Jacobs

Overzicht belangrijkste punten Prinsjesdag 2020

Wijzigingen in de inkomstenbelasting


Per 1 januari 2021 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021 € 100.000. De schijfgrenzen die horen bij het berekenen van het forfaitair rendement uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld, de tweede schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 30% naar 31%.


Tarief en heffingskortingen Het tarief van de eerste schijf IB/LB wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Voor AOW-ers gaat het tarief eerste schijf van 19,45% naar 19,20%. Voor hen gaat het tarief in de tweede schijf van 37,35% naar 37,10%. De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt al in 2021 ingevoerd. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, om deze vervolgens in 2022 weer te verhogen.


Afbouw zelfstandigenaftrek De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Vanaf 2021 wordt deze verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van € 250).


Wijzigingen in de vennootschapsbelasting


Aanpassing tarieftabel vennootschapsbelasting Het hoge VPB-tarief blijft 25%. Het lage VPB-tarief gaat van 16,5% naar 15%. De eerste tariefschijf wordt verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.


Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening Per 1 januari 2022 wordt een in tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorgesteld. Verliezen zijn (zowel voorwaarts als achterwaarts) tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van de hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.(Opmerking: Het is nog niet helemaal duidelijk of deze onbeperkte voorwaartse verliesverrekening ook voor de inkomstenbelasting gaat gelden).


Invoeren fiscale coronareserve (COVID-19) Bij het bepalen van de in het jaar 2019 genoten winst kan een fiscale coronareserve worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Het ‘coronagerelateerde verlies’ betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

30 weergaven

Comments


bottom of page