top of page
  • Foto van schrijverJacobs & Partners

Nieuw pakket maatregelen voor banen en economie.

Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd om banen te behouden en getroffen bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Om jou te kunnen helpen je klanten hierover goed te adviseren, hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen. 1. Instellen noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud/ beëindiging regeling werktijdverkorting De huidige regeling werktijdverkorting is vanaf 17 maart 2020, 18.45 uur, beëindigd. Nieuwe aanvragen hiervoor kunnen niet meer worden ingediend en een verleende ontheffing wordt niet verlengd. De ingediende, maar nog niet behandelde aanvragen worden afgehandeld volgens de nieuwe tijdelijke regeling. Deze nieuwe regeling geldt voor werkgevers, die vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies verwachten van minimaal 20%. Deze getroffen bedrijven kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal in elk geval een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De periode van 3 maanden kan éénmalig nog een keer met drie maanden worden verlengd. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarden zijn dat de getroffen bedrijven geen personeel mogen ontslaan om bedrijfseconomische redenen in de periode van de tegemoetkoming, en zij het loon aan de betrokken werknemers voor 100% doorbetalen. De tijdelijke regeling geldt voor vaste werknemers, werknemers met een flexibel contract voor zover ze in dienst blijven tijdens de aanvraagperiode en uitzendkrachten in dienst bij uitzendbureaus.

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk opengesteld. Het is nu nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Zodra dit wel mogelijk wordt, zullen wij je op de hoogte stellen. 2. Extra inkomensondersteuning voor mkb’ers en zzp’ers Het Kabinet komt samen met de gemeenten met een tijdelijke, soepele regeling om mkb’ers en zzp’ers financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en zorgt ervoor dat mkb’ers en zzp’ers voor een periode van drie maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud. Hun inkomen wordt dan tot het sociaal minimum aangevuld en hoeft niet te worden terugbetaald. Bij de uitvoering van deze tijdelijke regeling door de gemeenten vindt er geen vermogens- of partnertoets plaats. In deze tijdelijk regeling kan ook ondersteuning plaatsvinden in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage en de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting.

De regeling wordt momenteel uitgewerkt, zodat deze op korte termijn kan worden ingevoerd met een versnelde aanvraagprocedure van vier weken. 3. Hoge WW-premie komt voor overwerk te vervallen In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben werkgevers sinds 1 januari 2020 de verplichting de hoge WW-premie af te dragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu in verband met corona tot onbedoelde effecten leiden. De minister heeft aangekondigd een aanpassing van deze regeling voor te bereiden. Daarnaast krijgen werkgevers tot 1 juli 2020 (in plaats van 1 april 2020) de tijd om vaste arbeidsovereenkomsten op schrift op te stellen, om aan de voorwaarden van de lage WW-premie te voldoen. 4. Versoepeling bijzonder uitstel van betaling belasting en verlaging belastingrente Getroffen bedrijven kunnen eenvoudiger bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Het RB is met de Belastingdienst in overleg hoe hiermee praktisch kan worden omgegaan. De Belastingdienst stopt bij een verzoek om uitstel de invorderingen direct. Individuele beoordelingen vinden later plaats. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal (deskundigenverklaring) mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Om uitvoeringstechnische redenen geldt dit vanaf 1 juni 2020, en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020. 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Hierbij kun je denken aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt tot eind mei 2020 een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. 6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering Bedrijven die bij banken problemen hebben om in aanmerking te komen voor leningen of bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verruimt het garantieplafond van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met deze regeling krijgen zowel het MKB als grote ondernemingen een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Hierbij geldt per onderneming een GO-faciliteit met een minimum van 1,5 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro. 7. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijk gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart 2020. 8. Borgstelling BMKB Voor mkb-bedrijven die in de kern gezond zijn, maar liquiditeitsproblemen ondervinden door het coronavirus, worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk.

9. Eenmalige gift Er komt een noodloket in de vorm van een gift voor ondernemers, die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door overheidsmaatregelen. Het gaat in het bijzonder om bijvoorbeeld de horeca, schoonheidssalons en andere bedrijven die worden getroffen door de 1,5 meter afstandseis. Voor ondernemers met een fysieke inrichting buiten het eigen huis, wordt een tegemoetkoming uitgewerkt van € 4.000 voor de periode van drie maanden. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
70 weergaven

Comments


bottom of page